ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱢᱤ Archives • Santali News

ᱥᱟᱶᱟᱭ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ; ᱮᱛᱦᱚᱵᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟ.ᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱱᱤᱩᱡᱽ ᱰᱮᱥᱠ ᱺ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱶᱟᱭ ᱾ ᱤᱱᱟ.ᱛᱮ ᱪᱟ.ᱥᱤ ᱵᱟ.ᱥᱤ ᱠᱟ.ᱢᱤᱭᱟ.‌ ᱠᱚᱣᱟᱜ…

x